מדיניות שמירת הפרטיות ופירוט השימוש במידע הנמסר על ידי הנרשם

אתר זה המנוהל על ידי המרכז הבינלאומי לכנסים, מכבד את פרטיותם של המשתמשים באתר. נתוני הגולשים ו/או הנרשמים בעת ההרשמה לשירותי החברה, האתר או הכנס, יישמרו במאגר המידע שבבעלות ICX המרכז הבינלאומי לכנסים בע"מ ח.פ. 511624165 (להלן ICX).
לנרשמים/לגולשים אין חובה למסור את המידע כמפורט כמידע חובה בטופס ההרשמה. אולם, בלא להסכים למוסרם רשאי ICX שלא לבצע את הרישום ו/או שלא להעניק את השירות המוזמן. ICX, לא יעשה בפרטים אלו שימוש, אלא בהתאם למדיניות הפרטיות של האתר המפורטת להלן והמהווה חלק בלתי נפרד מתנאי הרישום.
מדיניות הפרטיות העדכנית של ICX מהווה חלק בלתי נפרד מתנאי הרישום, השימוש והתקנון. הואיל ומדיניות הפרטיות יכולה להשתנות מפעם לפעם, מומלץ, לנרשם לחזור ולקרא מעת לעת את מסמך מדניות הפרטיות.


א. הגולש ו/או הנרשם לכנסים מתבקש במעמד הרישום ו/או במעמד מילוי הטפסים המקוונים ובכלל זה טפסים ידניים הנשלחים בפקס, ב-SMS או ב-ווצאפ, למסור את פרטיו כגון: שם פרטי ושם משפחה, שם הארגון בו הוא מועסק, תפקידו בארגון, כתובת דוא"ל, כתובת הארגון, טלפונים נייחים וניידים, וכן אמצעי קשר נוספים ככול שנדרשים.  

ב. במקרה שממלא הטופס הינו צד שלישי העושה זאת בשם נרשם אחר, הוא מאשר ומצהיר במעמד הרישום כי קיבל את הסכמתו המפורשת של הנרשם למסירת פרטיו וכי הוא הביא לידיעתו את תנאי הרישום ומדיניות הפרטיות של ICX.

ג. מסירת הפרטים הנ"ל על ידי הגולש/הנרשם או מי מטעמו מעידה על הסכמתו המפורשת לכך ש- ICX רשאי להשתמש במידע שניתן על ידו ו/או על ידי מי מטעמו, לשליחת פרסומים, דברי פרסומת כמשמעותם בהוראות סעיף 30א' לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב – 1982, להעביר מידע אודותיו, לנותני חסות, למציגים בתערוכות, לצדדים שלישיים, ולבצע שירותי דיוור וכן לשליחת פרסומים ומידע.

ד. הנרשם יוכל לבטל בכל עת את הסכמתו זו ולהודיע ל-ICX ע"י משלוח הודעת סירוב במייל, לכתובות: Office@icx.co.il, בפקס למספר: 03-6949500 או ב-SMS ובווצאפ למספר: 054-6432201.


ה. אין חובה או חוק המחייבים את הנרשם למסור את פרטיו ו/או כל מידע שהוא ל-ICX,  אולם ללא עשותו כן, רשאית-ICX שלא לבצע את רישומו ו/או את השתתפותו בכנס/בתערוכה ו/או לחסום את גלישתו באתר.

מאגר מידע, מסירת מידע לצד שלישי ואבטחת מידע
א. ICX אוסף ומתעד מידע על האופן שבו נרשמים/גולשים משתתפים כנסים, בתערוכות או גולשים באתר כגון סוגי הכנסים/תערוכות, עמודים שקראו, כתובות (IP Address) מהם גלשו לאתר או נרשמו לכנסים ועוד.

ב. הנתונים שימסרו הנרשמים/הגולשים באתר, כמו כן התיעוד המפורט בסעיף 1, יישמרו במאגר המידע של ICX.

ג. השימוש בנתונים אלה, וכן הנתונים שימסרו הנרשמים/הגולשים בעת הרישום ומילוי הטפסים, ייעשו בהתאם למדיניות פרטיות זו ועל פי הוראות כל דין וזאת במטרה לאפשר לICX-  לשלוח אל הנרשמים/הגולשים מפעם לפעם בהתאם להוראות סעיף 30א לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב – 1982, פרסומים/הודעות/ בדואר אלקטרוני, בפקסימיליה, ו/או הטלפון הנייד, מידע בדבר שירותיה ומוצריה, כמו גם מידע פרסומי ומידע בקשר עם מוצרים ושירותים של אחרים, וכן לצורך שירותי דיוור ישיר, כהגדרת מונח זה בחוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981

ד. ICX עשוי להעביר או לשתף נתונים אלו עם נותני חסויות, מציגים בתערוכות ומרצים כמו כן, ICX יהיה רשאי להעביר את פרטי נרשמים/גולשים לרבות המידע שנאסף על הכנסים בהם השתתפו, או עמודים בהם גלשו לחברות או לארגונים אחרים הקשורים עמו בהסכמי שיתוף פעולה, ובלבד ש-ICX יחייב אותם לפעול במידע שיקבלו רק על-פי הוראות מדיניות פרטיות זו ועל פי הוראות סעיף 30א לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב – 1982 ו/או על פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981.

ה. ICX מנהל נהלים והגנות לאבטחת המידע של מערכות המחשב שלו ופועל לחסום חדירות של גורמים בלתי-מורשים לשרתיה. ICX אינה מתחייבת שאתריה ו/או מחשביה יהיו מוגנים באופן מוחלט מכניסות בלתי מורשות או ובכלל זה גישה בלתי-מורשית למידע שהוזן על ידי נרשמים/גולשים באתר.


צור קשר
אנו מקדמים בשמחה את תגובותיך. אם יש לך שאלות,הערות או הסתייגויות בקשר לכללי שמירת הפרטיות או כל נושא אחר כתוב אלינו: Office@icx.il